ផ្សារកសិដ្ឋានភូមិ

ផ្សារកសិដ្ឋានភូមិ ជាក្រុមហ៊ុនគ្រឹះបរិស័ទធ្វើការលើផ្នែកកសិកម្ម។ យើងធ្វើការជាមួយកសិករនិងគ្រួសារ ក្នុងការផលិត បន្លែ ផ្លែឈើ និង ត្រីសាច់ ដែលគ្មានសារធាតុគីមីប៉ះពាល់ដល់អ្នកបរិភោគ។ យើងជាអន្តរការីរវាងកសិករ និង ទីផ្សារ។ យើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល បន្លែ ផ្លែឈើ និង ត្រីសាច់ ែដលគ្មានសារគីមីប៉ះពាល់សុខភាព

5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

cucumber
  • cucumber
  • cucumber

ត្រសក់

អាចរកបាន: ត្រឹមតែ 10សល់ក្នុងស្តុក - កម្មង់ឆាប់ៗ

$1.50 / Kg

៛6,150.00 / Kg

មតិអ្នកប្រើប្រាស់
ត្រសក់ធម្មជាតិគ្មានគីមីដាំដោយចំការផ្ទាល់ខ្លួននៅជើងឯក
With free shipping, your order will be delivered within 3-5hours business days after all your items are available to ship, including pre-order items.
Currently, we accept Cash on Delivery (COD) or Local Bank Transfer. All payment has to be received within the buying time and day.

ផលិតផលដែលទាក់ទង

whatsapp