ផ្សារកសិដ្ឋានភូមិ

ផ្សារកសិដ្ឋានភូមិ ជាក្រុមហ៊ុនគ្រឹះបរិស័ទធ្វើការលើផ្នែកកសិកម្ម។ យើងធ្វើការជាមួយកសិករនិងគ្រួសារ ក្នុងការផលិត បន្លែ ផ្លែឈើ និង ត្រីសាច់ ដែលគ្មានសារធាតុគីមីប៉ះពាល់ដល់អ្នកបរិភោគ។ យើងជាអន្តរការីរវាងកសិករ និង ទីផ្សារ។ យើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល បន្លែ ផ្លែឈើ និង ត្រីសាច់ ែដលគ្មានសារគីមីប៉ះពាល់សុខភាព

5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

whatsapp