ខេសប អេឡិចត្រូនិច

Shop for Electronics at K-Shop. Shop for the best selection of electronics at Every Day Low Prices. Save Money, Live Better.

5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

solar-light-model-k-04-10w-120led
  • solar-light-model-k-04-10w-120led
  • solar-light-model-k-04-10w-120led
  • solar-light-model-k-04-10w-120led
  • solar-light-model-k-04-10w-120led
  • solar-light-model-k-04-10w-120led
  • solar-light-model-k-04-10w-120led
  • solar-light-model-k-04-10w-120led

អំពូលសូឡា 10w 120LED

អាចរកបាន: អស់ពី​ស្តុក

$40.00 / pcs

៛164,000.00 / pcs

មតិអ្នកប្រើប្រាស់
- Solar Panel 10watts
- LED 120LED 10watts
- Battery 10Ah Lion
- Cable 5m
- Working time 10-12hrs
- Quality Grade A
With free shipping, your order will be delivered within 3-5hours business days after all your items are available to ship, including pre-order items.
Currently, we accept Cash on Delivery (COD) or Local Bank Transfer. All payment has to be received within the buying time and day.
whatsapp