ខេសប អេឡិចត្រូនិច

Shop for Electronics at K-Shop. Shop for the best selection of electronics at Every Day Low Prices. Save Money, Live Better.

5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

romoss-sense-4-10400mah
  • romoss-sense-4-10400mah
  • romoss-sense-4-10400mah
  • romoss-sense-4-10400mah
  • romoss-sense-4-10400mah

ថ្មសាក

អាចរកបាន: ត្រឹមតែ 1សល់ក្នុងស្តុក - កម្មង់ឆាប់ៗ

$18.00 / 1

៛73,800.00 / 1

មតិអ្នកប្រើប្រាស់
Features:
- Compatible to all smart phones (Fitcharge tecnology)
- Powerbank with quard-core processor
-  Fast charging times
-  Simple compact, portable and fashionable design
- Convenient to carry and durable
- 10 times IC protection for charging / overcharge / short circuit / discharge
-  LED indication for battery status
- Ideal partner for your trip
- Duo USB output, charge 2 devices simultaneously
- Able to charge the powerbank and mobile device simultaneously
With free shipping, your order will be delivered within 3-5hours business days after all your items are available to ship, including pre-order items.
Currently, we accept Cash on Delivery (COD) or Local Bank Transfer. All payment has to be received within the buying time and day.
whatsapp