ចំការក្មែរ

យើងស្រលាញ់ជីវិត និងប្រទេសកម្ពុជា! ចំការក្មែរបានប្តេជ្ញា និងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយ kroma app ហើយថាយើងសុខចិត្តមិនមានផលិតផលលក់បើមិនអាចរកកសិផលិតផលគ្មានជាតិគីមី និងមានសុវត្តិភាព ដែលដាំដុះដោយកសិករក្នុងស្រុកជាដែគូររបស់យើងបាន ដូចនេះលោកអ្នកអាចជឿរទុកចិត្តទាំងស្រុងដល់ហាងចំការក្មែររបស់យើងលើការផ្គត់ផ្គង់បន្លែ ផ្លែឈើ ត្រីសាច់ស្រស់ និង ងៀត ដែលផលិតដោយកសិករខ្មែរផផ្ទាល់មកពីបណ្តារខេត្តផ្សេងៗ ដោយមិនមានប្រើសារជាតិថ្នាំគីមីដែលនំាអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងសុខមាលភាពរបស់មនុស្ស សត្វ និងធម្មជាតិ

5

ការវាយតម្លៃ

Details
លឿនបំផុត

ដើម្បីដឹកជញ្ជូន

 ការផ្តល់ជូន

សន្សំបានលើការបញ្ជាទិញលើទំនិញទាំងអស់

whatsapp